Press: Theatre Maska i Pokret - Somebody has Killed the Play - POETRY ON STAGE - TV Zagreb

TV Zagreb | Vjesnik


POETRY ON STAGE

TV recording of theatre play “Somebody has Killed the Play”

“The Play with Mask” is the subtitle of the play “Somebody has Killed the Play”, which “explores the functions and possibilities of mask and movement”, and at the same time includes music as an important means of dramaturgy. The play – research, in the sense of finding adequate solutions (everything happens before the eyes of the spectators) – has its consistent dramaturgical line of action and rhythmic development of stage events.

The only members of that theatre, which operates on the Sarajevo scene for already three years, are Iva Kostović-Mandić and Petar Mandić. They try to bring the technique of classical ballet and sculptural art into a specific relationship, limiting themselves consciously to the choice of certain stage means (mask, movement and music), their synthesis and a specific form of communication.

Iva Kostović-Mandić graduated from the Department of General Literature and Theatre Studies and already as a student was interested in the mask as one of the means of expression in theatre, and Petar Mandić graduated from the ballet studio.

At this year’s Festival of Small and Experimental Stages of Yugoslavia in Sarajevo, the play “Somebody has Killed the Play” won the traditional “Three Stars” award given by “Ven”’s editorial board for the most thoughtful experiment at MESS. Critics, journalists, and audience representatives voted for the award by a majority of votes. For many critics, journalists, and spectators, that play was an experience, as they put it: “the poetry on stage”.

A. Z.

Classical ballet and sculptural art:
the specific relationship of various types of art, as well as the choice of only some stage means, make this performance a special form of communication.

TV Zagreb | Vjesnik


POEZIJA NA SCENI

TV snimka kazališne predstave »Netko je ubio pjesmu«

»Igra s maskom« podnaslov je predstave »Netko je ubio pjesmu«, koja »istražuje funkcije i mogućnosti maske i pokreta«, a istodobno uključuje i glazbu kao bitno dramaturško sredstvo. Predstava — istraživanje, u smislu pronalaženja adekvatnih rješenja (sve se događa pred očima gledalaca) — ima svoju dosljednu dramaturšku liniju radnje i ritmički razvoj scenskih događaja.

Jedini članovi tog kazališta, koje djeluje na sarajevskoj sceni već tri godine, su Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić. Oni nastoje dovesti u specifičan odnos tehniku klasičnog baleta i kiparsko umijeće, ograničavajući se svjesno na izbor određenih scenskih sredstava (maska, pokret i muzika), njihovu sintezu i poseban oblik komunikacije.

Iva Kostović-Mandić diplomirala je na Odjelu za opću književnost i teatrologiju i još se kao studentica zanimala za masku kao jedno od izražajnih sredstava u teatru, a Petar Mandić je završio baletni studio.

Predstava »Netko je ubio pjesmu« na ovogodišnjem je Festivalu malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije u Sarajevu dobila tradicionalnu nagradu »Tri zvjezdice« koju redakcija »Vena« dodjeljuje za najosmišljeniji eksperiment na MES-u. O nagradi su se većinom glasova izjasnili kritičari, novinari i predstavnici publike. Za mnoge kritičare, novinare i gledaoce ta je predstava bila doživljaj, kako rekoše: »poezija na sceni«.

A. Z.

Klasični balet i kiparsko umijeće:
specifičan odnos raznih vrsta umjetnosti kao i izbor samo nekih scenskih sredstava čine ovu predstavu posebnim oblikom komunikacije.