INSITUTE FOR KITSCH | INTERVIEW


Ansterdam, April 1986

THE ART FOR MILLIONS

А part of conversation between the representative of The Institute for Kitsch and the authors of the performance

IT IS GENERALLY KNOWN THAT CLASSICS HAVE MAINLY BEEN INTRODUCED TO THE AUDIENCE BY VULGARIZATION. YOUR PERFORMANCE IS IN A WAY RELATED TO THESE SOURCES AS WELL. WHAT ARE THE PARTICULAR MODELS FOR THIS PERFORMANCE?

– The newest Theatre trend: neo-decadence.

WHAT IS NEO-DECADENCE IN YOUR OPINION?

– It is an aspiration to add one more comfort to all other other comforts an individual already enjoys, and that is enjoyment of recognizing of the eternal qualities of ‘beautiful arts’.

SO IT MEANS THE PERFORMANCE IS EXTRAORDINARY ACTUAL; THAT IS, IT SUITS THE REAL NEEDS OF CONTEMPORARY INDIVIDUAL. HOW DO YOU ACHIVE THAT?

– Look: the curtain rises and scenes full of beauty line before us, scenes which arouse elevated feelings. And these feelings are growing, exceeding the footlights and culminating in the Spectator’s passionate recognition of his own importance and monumentality. And that is not all! Our Spectator will tomorrow, when he wakes up, find out that he is almost for an inch of culture taller.

WHAT DOES THE ART OF PLAGIATE IN YOUR PERFORMANCE CONSISTS OF?

– Unsparingly we ‘borrow’ from the treasury of culture and the borrowed we spill in front of those sated “…on the low banches”.

INTERESTING! DOES IT MEAN THAT YOU OFFER TO THOSE ALSO:
“Nešto masiranja njihovih opuštenih ćudi. Nešto napinjanja olabavljenih živaca, jeftinu pustolovinu, zahvat magičnih ruku koji ih odvodi iz nesavladiva svijeta…”

– And not only that! Lights, décor, mascarade and costumes, and red curtain…In short: amusement and laugh in the dark.

OH, SO YOUR PERFORMANCE INTENDS TO MAKE ONE LAUGH TOO?

– Of course! A good laugh is necessary as it is well known that:
“…Užitak što odakle potječe dolazi po svoj prilici od popratnog spolnog nadražaja koji se javlja kao nusprodukt svakog emotivnog uzbuđenja dajuci subjektu utisak da se širi njegov psihički domet do kojeg on toliko drži.”(S.Freud)

HAS YOUR PERFORMANCE BEEN SUPPORTED BY ANY INSTITUTION OR A SPONSOR ?

– The Foundation for the desecration of ancient and modern monumental errors helped us unselfish. We are also grateful to our friends and colleagues and especially to participants of our questionnaire for establishing theatre needs conducted among the lovers of this art.

GO ON! GO ON! TELL US MORE ABOUT THE RESULTS OF YOUR QUESTIONNAIRE.

All participants agreed on one (we give here one of the answers representing the collective opinion):
“I rarely attend theatre because of the generally known fact theatre is dying in agony. However, if I go, I expect to see something beautiful or something that will make me laugh or cry. Personally I sometimes like to see something educative or classical.”

FINALLY ONE MORE QUESTION: DO YOU BELIEVE IN FIDELITE TODAY?

– Yes absolutely! We are Fidel to our spectator. His cultural desires are imperative for us.

RAZGOVOR O PREDSTAVI | Institut za kič


Amsterdam, april 1986

UMJETNOST ZA MILIONE

Dio razgovora sa konferencije za štampu koji se vodio između predstavnika Instituta za kič i autora predstave

OPŠTE JE POZNATO DA PUBLIKA UPOZNAJE KLASIKE UGLAVNOM PUTEM VULGARIZACIJE. VAŠA PREDSTAVA OSLANJA SE NA NEKI NAČIN NA ‘KLASIKE’. KOJI SU OSNOVNI UZORI ZA OVU PREDSTAVU?

– Najnoviji pozorišni trend: Neo-dekadencija.

ŠTA JE PO VAMA NEO-DEKADENCIJA?

– Težnja da se opštoj udobnosti pojedinca priroda još jedna udobnost: uživanje u prepoznavanju večitih vrijednosti lijepih umjetnosti.

TO ONDA ZNAČI DA JE PREDSTAVA IZUZETNO AKTUELNA, TO JEST DA ODGOVARA REALNIM POTREBAMA SAVREMENOG ČOVJEKA. ČIME TO POSTIŽETE?

– Evo pogledajmo: zavjesa se diže i pred nama se nižu prizori puni ljepote, prizori koji bude uzvišena osećanja koja bujaju, nezadrživo rastu, prelaze rampu i kulminiraju u gledaočevom vatrenom prepoznavanju vlastitog značaja i veličine. I to nije kraj! Naš gledalac će se sutra probuditi viši za sigurno cijeli cm kulture. Vidite, radimo sa vječitim formulama…

U ČEMU SE SASTOJI VJEŠTINA PLAGIRANJA U VAŠOJ PREDSTAVI?

– Neštedimice posuđujemo iz riznice kulture i posudjeno prosipamo pred one ‘na niskim klupama’.

ZANIMLJIVO! ZNAČI LI TO DA ‘NJIMA’ PRUŽATE I NEŠTO:
“… masiranja njihovih opuštenih čudi. Nešto napinjanja olabavljenih živaca, jeftinu pustolovinu, zahvat magičnih ruku koji ih odvodi iz nesavladiva svijeta.”

– I ne samo to! Svjetlo, dekor, maskarada, kostimi. Crvena zavjesa; ukratko zabava i smijeh u tami.

VAŠA PREDSTAVA ZNAČI ŽELI I DA NASMIJE?

– Naravno! Smijeh je potreban jer zna se da:
“… užitak što odatle potječe dolazi po svoj prilici od popratnog spolnog nadražaja, koji se javlja kao nusprodukt svakog emotivnog uzbuđenja dajući subjektu utisak da se širi njegov psihički domet do kojeg on toliko drži.”(S.Freud)

DA LI STE PREDSTAVU REALIZOVATI SAMI ILI SU VAM U SUSRET IZAŠLE NEKE INSTITUCIJE, SPONZORI I SLIČNO?

– Društvo za Skrnavljenje starih i modernih monumentalni grešaka nesebično nam je pomoglo. Želimo da izrazimo duboku zahvalnost i našim prijateljima i kolegama, a naročito učesnicima naše ankete za utvrđivanje pozorišnih potreba provedene među ljubiteljima ove umjetnosti.

NASTAVITE, NASTAVITE! RECITE NAM NEŠTO VIŠE O REZULTATIMA ANKETE.

– Svi anketirani su se jednoglasno složili u jednom (ovdje dajemo skupno misljenje):
“…Rijetko odlazim u pozorište zbog opšteprihvaćene činjenice da pozorište umire u agoniji. Ipak kada odem očekujem da vidim nešto što će me zabaviti ili nasmijati. A takođe volim da vidim i nešto poucno ili klasično.”

I NA KRAJU JOŠ JEDNO PITANJE: DA LI VERUJETE U FIDELITE DANAS?

– Da, apsolutno! Vijerni smo našem gledaocu, njegove kulturne želje za nas su zapovijest.