Theatre Maska i Pokret

TEATAR | ODJEK


Slavko MILANOVIĆ

UNUTARNJI ŽIVOT MASKE

IVA KOSTOVIĆ I PETAR MANDIĆ: TEATAR MASKA I POKRET

POŠTO je prije dva mjesecai doživjela premijeru na Dubrovačkim Ljetnim igrama, predstava »Uvertira za jedan rekvijem« Teatra »Maska i pokret« prikazana je u Studiju Televizije Sarajevo.
Vidjelo ju je dvadesetak gledalaca uglavnom profesionalno vezanih za pozorište. Bila je to neka vrsta stručnog savjetodavnog tijela, koje je predstavu, već u toku njenog trajanja, analiziralo, klasifikovalo i upoređivalo sa prethodnim ostvarenjima njenih autora.
Šteta je što predstava nije izvedena pred većim i heterogenijim gledalištem jer malobrojni gledaoci u Studiju ni u jednom trenutku nisu uspjeli da se realizuju kao publika — kolektiv koji na predstavu odgovara jedinstvenom spontanom reakcijom. A kako uvijek u pozorištu biva da odziv publike i intenzitet odziva utiče na izvođače tako je bilo i ovaj put: sticao se utisak da Iva Kostović i Petar Mandić nisu dovoljno poneseni igrom, nego nastojanjem da ovu složenu predstavu uspješno i bez većih teškoća pokažu do kraja.
Ipak je »Uvertira za jedan rekvijem« u dovoljnoj mjeri zasnovana na elementima postojanijim od činioca igre da se o njoj može kritički pouzdano suditi.
Prvo što se da primijetiti je da su istraživanja Ive Kostović i Petra Mandića, s obzirom na ono čime su se bavili u njihovoj prvoj predstavi »Neko je ubio pjesmu«, otišla u prilično neočekivanom smjeru.
U početku njihovog rada maske su nosile manje ili više jasno određena alegorijska obilježja. Pojavljivale su se kao predstavnici Zla, Plodnosti, Agresije, Znatiželje, Proždrljivosti, i slično. Porijeklo ovih alegorijskih figura bilo je u nekoj vrsti privatne mitologije koja je kompilirana jednako iz vlastitih snova i snoviđenja koliko iz različitih poznatih mitologija.
Tako je iz pokušaja da se u vlastitoj podsvijesti pronađu korijeni mitskog mišljenja svijeta nastajala stvarnost predstave: priča, njeno značenje i likovni izraz maski. Pokret je služio da se odrede odnosi među likovima, a oni su bili zasnovani na primarnim porivima: mržnji, agresiji, privlačnosti… Psihološki nijansiranih odnosa među »mitskim« ličnostima nije moglo biti. I inače, ničega što bi pripadalo modernom, individualizovanom iskustvu u predstavi »Neko je ubio pjesmu« nije trebalo da bude. Sve je pripadalo podsvijesti, a ona je svoju drevnost dokazivala spajajući se sa svojim legitimno ispoljavanim pandanom — mitskom dimenzijom starih svjetova.
Ali iako je predstava pretendovala da barata isključivo arhetipskim situacijama i pomalo djelovala kao restauratorski zahvat u pogubljenim ostacima pozorišnih prapočetaka, ona nije bila naivna. Jedna crta kritičke distance prema priči o Agavi (prauzoru Poezije ili, možda, Prirode) uočljivo je postojala, a očitovala se u autorskoj zaštitničkoj emociji prema ovoj maski.
Agava je stalni objekt agresije, ali svaki put kada biva uništena ona iznova rađa sebe samu, i ta njena sposobnost da odoli rušilačkoj prirodi svijeta uživala je blagonaklonost autora i saosjećanje publike. Na tom planu pojavljivala se kontrola svijesti nad sižeom, a kraj predstave donosio je i autorski komentar, lik Onoga koji leti, čovjeka sa naočarima i aktn-tašnom, koji ruševine starog svijeta posmatra s površnom zainteresovanošću nesposoban da uoči tragiku događaja koji su njegovom dolasku prethodili.
Princip imitativnosti u kreiranju maske dosljedno je bio izbjegnut. Maske nisu nikakve individualizovane crte, nisu ispoljavale psihološku strukturu karaktera, jer za prikazane likove karakter i psihika ništa nisu značili. Lica maski oblikovana su grubim potezima. Predestiniranost Agave da bude žrtva ostvarena je blago izvajanim crtama lica bijele boje i crvenom bojom plašta. Za izražavanje agresivnosti i zla korištene su boje žestoko suprotstavljene jedna drugoj; cijela maska zelena, s golemim prorezom crvenih usta, ili druga sredstva: raspolućivanje lica, svođenje cijele figure maske samo na glavu, itd. Čak i lik čovjeka u crnom odijelu s leptir-mašnom, naočarima i aktn-tašnom slijedi princip izbjegavanja imitativnosti: njegova pojava ne izražava ništa pojedinačno ili posebno, nije karakter, čak ni tip, on je prije alegorijska figura koja simbolizuje Moderno doba, njegov duh turističke, sitničave, rušilačke znatiželje.
Značajna promjena u radu Teatra »Maska i pokret« desila se u njihovoj drugoj predstavi »Ispovijest gospođice Leopoldine«. Prije svega ta se promjena ispoljila na planu značenja predstave.
Autorima više nije osnovna namjera da pokažu mitsku, univerzalnu, impersonalnu sliku svijeta, kako je bilo u slučaju prve predstave. U »Leopoldini« oni se bave jednom mogućom individualnom sudbinom. U tolikoj mjeri je priča o Leopoldini pojedinačan slučaj da bez artificijelnih sredstava maske i stilizovanog pokreta ne bi bila poetski relevantna — ni kao tema ni kao siže; ne bi funkcionisala na razini opšteg, razlila bi se u bezobličnosti realiteta.
Autorima je, međutim, bilo poznato da ne može predstavljati individualizovani lik osim kada se tretira isključivo likovno. U pozorištu, kada je stavljena u pokret, dovedena u odnose sa drugim maskama i postala subjekt radnje, maska se može pojaviti ili kao tipizovani lik ili kao simbolička figura. (U predstavi »Neko je ubio pjesmu«, vidjeli smo, i kao nosilac alegorijskog značenja.)
Tipskim likovima se Iva Kostović i Petar Mandić nisu bavili ni u jednoj svojoj predstavi. Za tipski lik je karakteristično da je obilježen s nekoliko osnovnih odlika društvene grupe koju predstavlja (hvalisavi vojnik, bogataš tvrdica, cijeli niz likova Komedije del Arte), a ni jedna maska u njihovim predstavama nije nosila značenja koja bi na bilo koji način konotirala u društvenoj ravni stvarnosti. Dakle, ostaje da su njihove maske simboličke figure.
Na taj način je i Leopoldina simbol, simbol ljudske izdvojenosti od vanjskog svijeta, sinonim osamljenosti. A ono što je u »Leopoldini« novo u pristupu maski i korišćenju pokreta jeste utisak da maska posjeduje unutarnji život. Ona je već u likovnom oblikovanju dobila izraz dominantnog psihičkog stanja. Pošto je taj izraz fiksiran i ne mijenja se kao u slučaju živog glumca, pokret je takođe dobio novu funkciju. U prvoj predstavi on je služio pokazivanju odnosa među likovima, a ti odnosi su se grubo ispoljavali (kao agresija, borba, trijumfovanje). U »Leopoldini« se pokretom nijansirala i varirala psihološka vrijednost »života« maske.
Leopoldina, čiji je osnovni izraz tuga, u koreografisanoj sceni susreta sa svojim dvojnikom, sestrom Emilijom, uspijeva da sugeriše osjećanje radosti.
Naravno, nikakvog unutarnjeg života maska nema. Radi se o vještom usmjeravanju gledaočeve pažnje na čulnu vrijednost predstave (na prisustvo maske, pokreta) i eliminisanje utiska da maska označava nešto drugo, nešto apstraktno, pa da je tako — na način funkcionisanja alegorije — i sama djelomice to apstraktno. Maska je u »Leopoldini« neprozirna, ona je »proviđenje opšteg u pojedinarničnom« — simbol. Izbor osnovnog »raspoloženja« maske odluka je autora kojom oni sugerišu emotivni odnos gledaoca prema liku i događajima. Drugim riječima, tim postupkom oni gledaocu sugerišu jedno moguće osjećanje svijeta, jedan pogled na svijet.
Taj doživljaj u gledaocu izaziva simbolička dimenzija predstave; maske su u toj mjeri artificijelne u odnosu na stvarnosni kontekst — na realni pozorišni prostor i prisutne gledaoce, da predstava ne djeluje kao dio tog svijeta, njegov komentar ili »ogledalo«, nego kao jedna moguća (ili: jedina moguća) slika tog svijeta.
Na šta se u »Leopoldini« čovjek i ljudski život svode? Leopoldina upomo i uzaludno briše mrlju na podu, priprema rođendanski sto, u tome je ometa Nećak (predstavnik nametljivog vanjskog svijeta), ona očekuje nekog željenog gosta, a taj se pojavljuje u njenom obličju. Na kraju, taj gost iščezava (Leopoldina Emiliju, ili Emilija nju, spakuje u kofer i odlazi iz scenskog prostora, gdje? možda u smrt, odakle je Emilija vjerovatno došla).
U gledaočevoj percepciji dešava se nešto slično psihijatrijskom fenomenu sužavanja svijesti — cijela stvarnost redukovana je na ponavljanje radnje (brisanje mrlje), na monotono mizanscensko kretanje koje kao da cijeli prostor života smanjuje na nekoliko kvadratnih metara, a realnost života — pokreta postaje relativna, jer je Leopoldina, (ili Emilija), pred gledaočevim pogledom postala neživi predmet koji se može spakovati u kofer, kao i svaka druga stvar.
Predstava »Uvertira za jedan rekvijem« korak je dalje u razradi postupka otkrivenog u »Ispovijesti gospođice Leopoldine«. Riječ je o najkrupnijem do sada projektu Ive Kostović i Petra Mandića. U predstavi se pojavljuje mnogo više lica nego što je to ranije bio slučaj, prvi put je scenografija dobila na značaju, muzika je komponovana prema zamišljenim prizorima, i, što je najzanimljivije, fabula je postala bitan činilac radnje.
U prvi mah se čini da je glavna maska, Sebastijan, lik iz savremenosti, a da cijela fabuia služi osvjetljavanju intimnog plana njegovog života. Čak je iz površinskog plana zbivanja moguće zaključiti da je riječ o homoseksualnoj vezi čiji se psihoanalitički uzroci tokom predstave analiziraju.
Istina je da se cijela fabula svodi na nekoliko međuscenama povezanih susreta Sebastijana sa Gustavom u prugastom odijelu. Ipak Sebastijanov i Gustavov odnos ne iscrpljuje se u homoseksualnoj vezanosti. Kao i u primjeru »Ispovijesti gospođice Leopoldine«, prisustvom simboličkih elemenata realistička i psihološki motivisana priča, transformirana je i stekla složenije značenje.
Po principu rješenja iz »Leopoldine« scenski prostor je organizovan tako da sugeriše mikrokozmos. U »Rekvijemu« nekoliko prostornih punktova sugerišu prostor cijelog (za te ličnosti) mogućeg svijeta. S lijeve strane scene nalazi se privilegovano mjesto Gustavovog vječitog boravljenja. To je zastorom odijeljen mali prostor u koji Gustav prima onog koga želi i gdje se povlači onda kada u dramskoj radnji ne učestvuje.
U taj dio scene Sebastijan nema pristupa i svo njegovo dramsko nastojanje iscrpljuje se u želji i pokušajima da u taj prostor prodre. Daleko od Gustavove »kuće«, na desnoj strani proscenijuma je prostor u kome se odvijaju scene između Sebastijana i uveličane maske njegove majke (tom razlikom u veličini maski na najjednostavniji mogući način ostvarena je retrospekcija).
U prošlosti je Sebastijan bio opsjednut privlačnošću umanjene Gustavove lutke, a Majka je tu njegovu naklonost uporno sprečavala. Zbog ljubomore po svoj prilici.
Centralni prostor je prazan. Jedini punkt koji se izdvaja je isturen naprijed i tu su položena dva jastuka. Na tom isturenom mjestu dogadaju se scene Sebastijanovih i Gustavovih intimnih susreta. Scena je slobodna od suvišnih scenografskin detalja, tako reći prazna. Jedini detalji koji se u tom slobodnom prostoru ističu su razbacani ostaci nekih bivših ličnosti — plastične polovine lobanja rasijane po podlozi, i uske, visoke, bijele zavjese — intimni detalji izloženi u javnom prostoru.
Iz dubine središnjeg dijela scene prema prosceniju, u uvijek istom polazišnom mizanscenu, pojavljuju se likovi Žena u crnom, koje predstavljaju neku vrstu hora, suđaja, zastupnika banalnog i ritualskog aspekta života, likove porodilja i pogrebnika.
U središtu scene u toku predstave pojavljuje se svadbeni sto, koji u narednoj sceni postaje odar. U isto vrijeme taj sto je jedno i drugo, a takođe i mjesto čulnog uživanja.
Već je u organizaciji prostora ljudski život demistifikovan: od cijele prošlosti u Sebastijanovom sjećanju ostala je samo uspomena na majčinu zabranu da se igra lutkom umanjene Gustavove figure. U sadašnjosti se dešava uzaludno nastojanje da se ostvari kontakt sa Gustavom i da se ono prevaziđe drugim kontaktom, sa ženom. U predstavi je ovaj posljednji pokušaj životnog rješenja prikazan kroz poistovećivanje pogreba i svadbe. U trenutku kada rasplitanjem Majčine kose nastupa njena simbolična smrt, Žene u crnom oblače Sebastijanu pogrebno odijelo, da bi, odmah nakon oblačenja odijela došla scena svadbe u kojoj ono služi kao svečana odjeća. Šta se još u ljudskom životu može dogoditi/ Sebastijan će biti poražen neuspješnim pokušajima da privoli Gustava na ljubav. U jednom trenutku rezignacije i sna javiće mu se lik Harlekina sa marionetom, simbol umjetnosti i neke vrste pandana Gustavu. To će biti jedan trenutak radosti, međutim, radosti koja je mimo osnovnog egzistencijalnog Sebastijanovog interesa. Umjetnost je očigledno vid »nesvrhovitog zadovoljstva«, od nje praktične koristi i u njoj stvarnog egzistencijalnog iskustva nema.
Ljudski kontakt ostvaruje se na osnovi uzajamnosti, razmjene spontanog odziva. U trenutku kada Sebastijan uspije da uđe u Gustavov prostor, iluzija (ili istina) o važnosti nastojanja da se taj kontakt ostvari i nestaje: Gustavo je samo beživotna lutka, a Sebastijan umire — u simboličkom smislu upravo zbog te činjenice. Odmah poslije seksualnog odnosa Sebastijana sa Gustavom — lutkom, Zene u crnom pronalaze ga kao leš i pripremaju za posmrtno kupanje kojim se predstava završava.
Značenje predstave može se shvatiti dvojako: ili je to priča o neostvarenom kontaktu između dvoje ljudi, ili konstatacija da kontakt ne može biti nikada ostvaren zbog ustrojstva ljudske prirode, odnosno ustrojstva svijeta. Da bi bio omogućen kontakt potrebna je inicijativa, preduzimljivost, akcija. Istovremeno inicijativa sprečava osnovni uslov za kontakt u egzistencijalnoj punoći — spontanost s kojom se on ostvanuje.
Osiromašena slika ljudskog života postignuta je ne samo rukovođenjem svih životnih prostora na nekoliko bitnih, svih događaja na nekoliko zapamćenih i svih pokušaja na najneophodniji njihov broj, nego i sažimanjem brojnih ljudskih likova na nekolicinu njihovih predstavnika. Osim Sebastijana i Gustava u prugastom odijelu, u predstavi se pojavljuju još samo Sebastitjanova Nevjesta golih grudi, Gustavova Dama u zelenoj haljini, Sebastijanova Majka sa 4 m dugom kosom, Herlekin sa marionetom i Četiri žene u crnom. Svijet je sačinjen od nekoliko izolovanih, nespojivih, usamljeničkih sudbina. Pa je čak i taj sažeti ljudski svijet podijeljen: na jednoj strani su Gustavo i Dama u zelenoj haljini i Majka, kao ličnosti koje pripadaju stvarnosti u većoj mjeri nego Sebastijan, Nevjesta golih grudi i Harlekin koji u nju, na različite načine, ne uspijevaju da se uklope. No postoji među njima i drugačija podjela — na subjekte života i predmeta manipulacije. Prvi aspekt zastupaju Gustavo i Sebastijan, drugi Nevjesta i Žena. Ipak, u tom svijetu, niko se ne realizuje kao potpuni nosilac života.
U ovoj, kao i u prethodnim predstavama muzika je imala važnu funkciju. Ovaj put je to bila komponovana muzika Vladimira Kostovića, rađena prema zamišljenim prizorima u dogovoru sa autorom predstave. Većina muzičkih numera izvedena je elektronski, s izuzetkom jedne u kojoj su se javljali glas i klasična gitara. Pored funkcionalnosti muzika Vladimira Kostovića imala je još jednu odliku: dopunjavala je sadržaj prizora, a ponegdje ga čak i komentarisala. Klasičnu formu fuge ili parafrazu rekvijema Vladimir Kostović uspio je da ironizuje uvođenjem uporednih ironičkih tonaliteta — visokog ženskog vokala folklorne (stvarnosne) boje ili bubnjeva koji narušavaju svečani ton osnovne teme. Utoliko je muzika činila ne samo formalni nego suštinski dio predstave.

THEATRE


Slavko MILANOVIĆ

THE INNER LIFE OF THE MASK

Iva Kostovic-Mandic and Petar Mandic: TEATAR MASKA I POKRET

The first thing to be noticed is that experimental work of Iva and Petar Mandich (having in mind the field of interest in their first production “SOMEBODY HAS KILLED THE PLAY”) has gone in a quiet unexpected direction.

In the beginning of their work, the masks carried more or less clearly defined allegoric connotations. They were representatives of Evil, Fertility, Aggression, Curiosity, Gluttony , and so on. The origin of these allegoric figures was a kind of private mythology compiled from their own dreams as mu¬ch as from various well-known mythologies. Thus, the reali¬ty of the performance was created from an attempt to find the roots of the mythical concept in the world of their own sub- consciousness: the story, its meaning and artistic exp¬ression of the masks.

The dance-movement was used to deter¬mine the relations between the characters and they were ba¬sed on the primary instincts: hatred, aggression, attraction. There could not be any subtle psychological relations among the “mythological” characters. Everything belonged to the sub-consciousness, which showed its ancient character merging with its legitimately demonstrated correlative – mythical dimension of the worlds.

But although the performance aspi¬red to deal exclusively with the archetypal situations, it was by no means naive. There was a visible critical detach¬ment from the story of Agava (a paradigm of Poetry and Nature ), manifested in the authors’ paternalizing emotion to¬ward this mask. Agava is the constant object of aggression, but whenever destroyed she rises from the ashes of her being and that ability to resist the destructive nature of the world enjoyed both authors’ and audience’s sympathy. Control of consciousness upon the topic was noticeable, and the end of the performance brought the authors’ comment: the character of The Flying One, the man with glasses and an attaché-case, is observing the ruins of the old world with a superficial interest, incapable of noticing the tragedy of events that preceded his arrival.

The principle of the imitation in the creation of the mask was consistently avoided. The masks were not individualized, they didn’t show psychological structure of the character, because the character and psychology were not essential for these masks. The faces of masks were shaped by rough lines. Agava’s predestina¬tion to be a victim was embodied by gently carved white colored features of the face and by the red color of the mantle. In order to express aggression and evil, the authors used violently opposed colors: the green mask with a big red mouth cut, or – the face cut into two halves; the whole figure reduced only to a head, etc. Even the figure of the man in black suit with a bow-tie, glasses and attaché-case fo¬llows the non-imitative principle: his appearance shows nothing individual or particular, he is not a character, not even a type but rather an allegoric figure symbolizing the Modern Age with its spirit of a touristic, petty, destructive Curiosity.

A significant change in the work of “MASKA I POKRET” occurred in their production “Mme LEOPOLDINE’S MEMOIRES”. That change emerged, first of all, on the level of meaning of the performance. The authors’ basic intention was no longer to show a mythical, uni¬versal, impersonal image of the world, as it was the case in their first show. In LEOPOLDINE they deal with one particular indivi¬dual destiny. The story of LEOPOLDINE is to such extent an individual case, that it would not be poetically relevant without the artificial meaninigs of the mask and stylized movement – neither as a theme nor as a subject-matter; it would not function on a level of general and it would disappear into formlessness of reality. The authors were, however, aware that the mask of Leopoldine cannot represent an individualized character except vi¬sually.
When moved, brought into relations with other masks and turned into an active force, a mask can appear either as a stock -character or as a symbolic figure.
/In the show “SOMEBODY HAS KILLED THE PLAY”, as we have seen, it can also be a carrier of the allegorical meaning. /
Iva and Peter Mandich were not enga¬ged in stock-characters in any of their shows. For a stock-cha¬racter is marked by a few basic characteristics of the represen¬ted social group (a boasting soldier, a stingy richman, the whole series of Commedia del Arte characters ), and none of the masks in their performance carried meanings which would in any way be found on the level of social reality.
Thus, the conclusion is that their masks are symbolic figures.

This is why Leopoldine is a symbol as well, a symbol of human separation from the outer world, a synonym of loneliness. And the new quality in LEOPOLDINE is brought by the impression that the mask has an INNER LIFE. Already in its visual aspect it has an expression of dominant psychic state. As that expression is fixed and does not change as in the case of a live actor, the dance-movement got a new function as well. In the first performance it was showing the relations between characters, and these relations were roughly demonstrated (as aggression, fight, triumph).
In LEOPOLDINE the psychological va¬lue of the mask’s life was varied and nuanced by the dance -movement. Leopoldine, whose main expression is sorrow, manages to suggest joy in the scene of meeting with her alter ego, sis¬ter Emilia.

Of course, the mask doesn’t possess any inner life. It is a skilled directing of the spectator’s attention to the sensual value of the performance, to the presence of the mask and of the dance-movement, and eliminating of impression that the mask is denoting something else, something abstract, thus becoming – in the way in which an allegory functions – partly that abstraction itself. The mask in LEOPOLDINE is opaque, it is the “providence of general in the individual” – a symbol. The cho¬ice of the basic “mood” of the mask is the authors’ decision by which they are suggesting the emotional relation of the spectator toward the character and action.
In other words, by that act they suggest to the spectator a particular world-outlook. That feel within the spectator is caused by a symbolic dimen¬sion of the performance; the masks are to such extent artifi¬cial compared to the context of reality – to the realistic theatrical space and the audience, that the performance does not appear as a part of that world, its mirror or comment, but as a possible (or the only possible) image of that world.

What are the man and human life reduced to in LEOPOLDINE? Leopoldine is persistently and vainly cleaning the stain on the floor, laying the birthday table, she is disturbed in it by the Nephew (a representative of the intrusive outer world), she is expecting some dear guest who later appears in her own shape. In the end the guest vanishes (Leopoldine packs Emi¬lia in the suitcase – or the other way around) and leaves a stage. Where? Maybe to death.
Something similar to a psychopathological phenomenon of the shirking consciousness occurs in the spectator’s perception. The whole reality is being reduced to the repetition of the sa¬me action (clearing the stain ), to the monotonous stage move¬ments that seem to diminish the entire life-space to a couple of square meters. Thus the reality of life-movement becomes re¬lative, because Leopoldine (or Emilia), in front of the spectator became a non- alive object that can be packed in a suit¬case as any other object.

The performance “OVERTURE FOR A REQUIEM” is a step ahead in the elaboration of the system discovered in “Mme LEOPOLDINE’S MEMOIRES”. It represents the most important project of Iva and Petar Mandich up to now. Many more faces appear in the performance, the stage-design has gained in importance, the music has been composed on the base of imaginary scenes, and, what is most important, the plot has become an important part of the action.

At first, Sebastian, the main mask, seems to be a character from the contemporary world and that the whole plot is going to enlicht his intimate life. Even from the surface of the action, it is possible to conclude that this is a homosexual relationship, of which the psychoanalytical roots are being analyzed throughout the play. The truth is that the whole plot is being reduced to a few meetings of Sebastian and Gustav In A Stripped Suit, connected by a few in-between-scenes. Still, the relation¬ship between Sebastian and Gustav is not only homosexual.

As in the example of “Mme LEOPOLDINE’S MEMOIRES” the realistic and psychologically motivated story is transformed by the presence of symbolic elements and acquires a more complex meaning. As in LEOPOLDINE, the stage is set so that it suggests the microcosmos. In THE REQUIEM, a few space points suggest the space of the whole possible world for those characters.
On the left side of the stage, there is a small space, separated by a screen, in which Gustav receives the persons he wants, and where he retires when he doesn’t take part in the action of the play. Sebastian cannot enter that part of the stage and his entire striving is being exhausted by his desire and trying to enter it.
Far away from Gustav’s “home”, on the right side of the proscenium, is the space in which are being held the scenes between Sebastian and the mag¬nified mask of his mother (by this difference in size of the mask the retrospective has been created in the easiest way).

In the past, Sebastian was obsessed by the attraction for the diminished Gustav’s doll, and Mother persistently prevented his inclination. It seems, because of jealousy.
The central space is empty. There is only point that stands out with two pillows on it. That is where the scenes of Seba¬stian and Gustav’s encounters take place. The scene is free from the superfluous stage details, almost empty. The only details distinguished in that free space are the thrown away remains of some previous characters – plastic halves of skulls, spread on the floor and long, narrow, white curtains – intimate details exhibited in the public space.

From the end of the middle part of the stage toward the proscenium, still in the same mise-en-scene, emerge the characters of The Women In Black, representing some kind of chorus, Parcae, representatives of the banal and ritual aspect of life, the characters of midwives and undertakers.
A wedding table is put in the middle of the stage in the course of the performance, which becomes a catalogue in the following scene. So, the table represents both things, being the place of sensual pleasure in the same time.
Human life has already been demystified by the organization of the space. The only thing from the past that remained in Sebastian’s memory is that his mother did not allow him to play with the diminished Gustav figure’s doll. At present, Sebastian hopelessly tries to make a contact with Gustav and to exceed it by another contact, with a woman. This last at¬tempt of a life solution is shown in the performance by identifying of funeral and wedding. In the moment when by the undoing of Mother’s hair her symbolic death comes, The Women In Black are dressing Sebastian in a funeral suit, the act which is immediately followed by the wedding scene where the same suit is used as a wedding suit.

What else can happen in a hu¬man life? Sebastian will be defeated by the unsuccessful attempts to make Gustav love him. In a moment of resignation and dream, he’ll see the vision of Harlequin With A Marionette, the symbol of art and a sort of Gustav’s pendant. This will bring an instance of joy, but a joy which is outside Sebastian’s main existential interest. Art is obviously an aspect of a “pleasure for no purpose”, and has no practical use or really existential substance.
The human contact is being realized on the bases of mutuality, on the exchange of the spontaneous response.

In the moment when Sebastian manages to get into Gustav’s space, the illusion (or truth) of the importance of the attempt to make that contact is vanishing: Gustav is only a lifeless doll and Sebastian dies – in the symbolic sense just because of that fact. Right after the sexual intercourse between Sebastian and Gustav-doll, The Women In Black find him as a corpse and prepare him for a post¬humous bath which is the end of the performance.

The meaning of the performance can be understood in two ways: it can be a story of an unrealized contact between two people, or a conclusion that the contact can never be realized because of the make-up of the human nature, or maybe the make-up of the world.
The impoverished image of human life is attained not only by reducing of all life spaces to a few essential ones, all events to a few remembered ones, and all attempts to their most indispensable ones, but by condensing the numerous human characters to a couple of their representatives. Except for Sebastian and Gustav, the only others appearing in the performance are Sebastian’s Bride With Naked Breast, Gustav’s Lady In A Green Dress, Sebastian’s Four Meter Long Hair Mother, Harlequin With A Marionette and Four Ladies In Black.
The world is formed from a few isolated, incompatible, lonely persons destinies. Even that con¬densed human world is divided: Gustav and Lady In A Green Dress and Mother on the side as characters belonging to reality to a greater extent, then Sebastian, The Bride With Naked Breast and Harlequin who cannot fit into it. There is another classification among them – to the subjects of life or the objects of manipulation. Gustav and Sebastian represent the first aspect, The Bride and The Lady In Green – the second. Still, in that world no one is realized as a complete individual thorough medium of life.

In this, as well as in previous performances, the music was very important. Here it was music composed by Vladimir Kostivic who created it in a close cooperation with the authors, according to the imaginary scenes. Musical numbers are mostly electronic, with the exception of one with the voice and classical guitar. Vladimir Kostivic music has another characteristics besides being functional: it added to the scene, sometimes even commented it. He managed to ironize the classical form of fugue or paraphrase of requiem, inserting parallel ironical tonality – high vocal of a folk- realistic color, or the drums that disturb the solemn tone of the basic theme.
In that way the music is not only formal but essential part of the performance as well.

Slavko MILANOVIĆ