YOUNG OPEN THEATRE


Ljiljana Mazova

TWO DIFFERENT CONCEPTS

Towards the performance of “Human Life” by Roma Theatre from Skopje and “Mme Leopoldine’s Memoires” and “Somebody has Killed the Play” by “Maska i Pokret” Theater from Sarajevo

The first part of this year’s Young Open Theatre event is behind us. The five plays in this section (the other two will be held in the last third of this month and the first half of September) mainly sought their theatrical expression in the mask, puppet, word and movement. Within this framework are the performances of Theatre Roma from Skopje with “Human Life”, and “Mme Leopoldine’s Memoires” and “Somebody has killed the Play” by theatre “Maska i Pokret” from Sarajevo.

Маska i Pokret

The projects of Theatre “Maska i Pokret” from Sarajevo of the married couple Iva and Petar Mandić are known to our audience from the previous Young Open Theatre Festival. Their last two performances, with which they perform this year, “Mme Leopoldine’s Memoires” and “Somebody has Killed the Play”, not long ago we watched recorded on the small screen. In both of their performances, the mask and the movement are the basic elements on which the connection is made. The mask as a mean of expression gets its real function in the theatrical act, an equally important element is the movement based on classical ballet and music that not only serves as a background but also clarifies the psychology of every detail of the mask and movement of the body. In the precision of combination of all these elements, Iva and Petar Mandić, who are complete authors of both plays, create their own model of theatre in which there are no bluffs, in which everything is precisely conceived and performed.

Ljiljana Mazova

МЛАД ОТВОРЕН ТЕАТАР


Лилјана Мазова

ДВЕ РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПЦИИ

Кон изведбата на „Човечки живот“ со Театарот на Ромите од Скопје и „Исповедта на госпоѓицата Леополдина“ и „Некој ја уби песната“ на Театрот „Маска и движење“ од Сараево

Првиот дел од годинашната манифестација Млад отворен театар е зад нас. Петте претстави во овој дел (другите два ќе се одржат во последната третина од овој месец и првата половина од септември) главно својот театарски израз го бараа во маската, куклата, зборот и движељето. Во овие рамки се и претставите на Театарот на Ромите од Скопје „Човечки живот“ и „Исповеста на госпоѓицата Леополдина“ и „Некој ја уби песната“ на театарот „Маска и движење” од Сараево.

Маска и движење

Проектите на Театарот „Маска и движење“ од Сараево на брачната двојка Ива и Петар Мандиќ и се познати на нашата публика и од прњдходните настали на МОТ. Нивните две последни претстави, со кои настапија и на МОТ 82 „Исповеста на госпоѓицата Леополдина“ и „Некој ја уби песната“ не одамна, како снимка, ги проследивме и на малиот екран. И во двете нивни претстави маската и движењето се основните елементи врз кои се прави спојот. Маската како изразно средство ја добива својата вистинска функција во театарскиот чин, при шго битен елемент се и движењето кое се темели на класичниот балет и музиката која не служи само како фон туку и ја разјаснува психологијата на секој детаљ на маската и движење иа телото. Во прецизноста на спојот на сите овие елементи Ива н Петар Мандиќ, кои се комплетни автори на двете претстави, создаваат свој модел на театар во кој нема блефови, во кој се е прецизно осмислено и изведено. При ова речиси неодмиливо е чувство то дека нивниот труд наликува на тивка поезија која извира од нивната огромна љубов и желба да веруваат во она што го работат и дека му се предаваат со сета своја жар.

Лилјана Мазова