YOUNG OPEN THEATRE


WITH THE MASKS OF IVA AND PETAR MANDIC

THE SARAJEVO THEATRE “MASKA I POKRET” ON THE STAGE OF YOUTH CENTRE “25 MAY” WILL PRESENT THE PERFORMANCES “MME LEOPOLDINE’S MEMOIRES” and “SOMEBODY HAS KILLED THE PLAY”

The first block of the Young Open Theatre ends with two performances of theatre “Maska i Pokret” from Sarajevo, which will be held tonight and in the evening at the Youth Centre “25 May”. The second block of performances within this Festival will start on the 21st of this month and will last until the 29th.
The contact with Theatre “Maska i Pokret” started two years ago at this festival and exactly with the performance “Somebody has Killed the Play” which is in this year’s repertoire of the Festival. “Somebody has Killed the Play” will be shown tomorrow evening, and tonight Theatre “Maska i Pokret” will perform “Mme Leopoldine’s Memoires”.
In both plays, the script, masks, choreography and performance were done (are according to) by married couple Iva and Petar Mandic.

— Although “Somebody has Killed the Play” was seen at the Festival two years ago, we thought it would be interesting to have a block dominated by masks and puppets as a means of expression. “Maska i Pokret” should be presented with two plays that illustrate their determination and their development of the ideas they carry in them, said Iso Rusi – editor of stage activities at the Youth Centre “25 May”.

In particular, while the play “Somebody has Killed the Play” is dominated by a basic sense of the anatomy of molestation, the play “Mme Leopoldine’s Memoires” is an attempt to free that “inner” world of the Mask, to find justification for every line made on her. In “Memoires…” the mask (character) is not an instrument of action, nor its physical sign, but a creator of destiny.
Practically, “Maska i Pokret” is a model of theatre where the mask has a magical essence, where movement is based on the technique of classical ballet, which implies precision and the absence of improvisation, where music is part of the play.
The performances of the Maska i Pokret Theatre have been performed at last year’s and this year’s MESS, at the Zemun Monodrama and Pantomime Festival, at the Mostar Young Theatre Days, at the Šibenik Children’s Festival in New Branches throughout Yugoslavia, and at International Festivals in Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar and others.

МЛАД ОТВОРЕН ТЕАТАР


СО МАСКИТЕ НА ИВА И ПЕТАР МАНДИЌ

САРАЈЕВСКИОТ ТЕАТЕР „МАСКИ И ДВИЖЕЊА“ НА СЦЕНАТА ВО ДОМОТ НА МЛАДИТЕ „25 МАЈ“ КЕ ГИ ПРИКАЖЕ ПРЕТСТАВИТЕ „ИСПОВЕДТА НА ГОСПОЃИЦАТА ЛЕОПОЛДИНА“ И „НЕКОЈ ЈА УБУ ПЕСНАТА“

Со двете претстави на театарот „Маска и движења“ од Сарајево што ќе се одржат вечерва и утрвечер во Домот на младите „25 Мај“ завшрува привиот блок на Младиот отворен театар.
Вториот блок претстави во рамките на овој Фестивал ќе почне на 21 овој месец и ќе трае до 29-ти.
Контактот со Театорот „Маска и движења“ на овој фестивал е почнат пред две години и токму со претставата „Некој ја уби песмата“ што и на годинашниов репертоар на Фестивалот. „Некој ја уби песната“ ќе биде прикажана утревечер, а вечерва Тетарот „Маска и движења“ настапува со „Исповедта на госпоѓицата Леополдина“.
И двете прдстави се но (по) сценарио, маски, кореографија и изведба на брачната двојка Ива И Петар Мандиќ.

– Иако „Некој ја уби песната“ е видена и на Фестивалот пред две години, сметавме декаинтересно ќе е во блокот во кој доминира куклата и маската како изразно средство. „Маска и движење“ да ги претставиме со две претстави кои илустрирано говорат за нивната определба и за нивниот развој на идеите што тиеги носат во себе, ни рече Исо Руси – уредник за сценски дејности при Домот на младите „25 Мај“.

Поточно, донека во претставата „Некој ја уби песната“ доминира едно основно чуветво за анатомијата на злосторетвото, претставата „Ицповедта на госпоѓицата Леополдина“ е обид да се ослободи тој „внатрашен“ свет на маската, да се најде оправдувањето за секоја направена линија на неа. Во „Исповедта …“ маската (ликот) не е инструмент на дејстането, ниту негов физички знак, туку креатор на судбините.
Практично „Маска и движења“ е модел на театар каде маската има магична суштина, каде движењето е базирано на техниката на класичен балет што подразбира прцизност и отсуство на импровизација, каде музиката е дел од играта.
Претставите на театорот „Маска и движење“ изведувани се на минотогодишниот и годинашниот МЕСС, на Фестивалот на монодрамата и пантомимата во Земун, на Деновите на младиот театар Мостар, на Фестивалот на детето Шибеник во новеке гранови низ Југославија, и на интернационалните Фестивали во Барцелона, Амстердам, Ротердам, Алкамар и други.